Tiếng Việt FAQ: Signature for this request is not valid. Lỗi signature không hợp lệ

Với người dùng mới dùng API, câu hỏi thường gặp nhất là cách để tạo signature. Lỗi code và message của signature không hợp lệ thường là: {“code”:-1022,“msg”:“Signature for this request is not valid.”}

Rất khó để Binance có thể hỗ trợ được mục này vì để xử lý thì cần API key/secret key. Tuy nhiên có các lý do có thể kể tên như sau về việc signature không hợp lệ:

  1. Secre key/ Khóa bí mật chưa được đặt
  2. Secret key/Khóa bí mật không khớp với khóa API
  3. Tham số gửi đến máy chủ không có giá trị.
    /api/v3/order?orderId=&timestamp=xxxxx&signature=xxxx cũng có thể tạo ra lỗi này
  4. Không có dấu thời gian và chữ ký (theo thứ tự này) làm thông số cuối cùng
    /sapi/v1/sub-account/status?email=xxx&recvWindow=10000&timestamp=xxx&signature=xxx
  5. Chữ ký được ký bởi các bí danh Hash khác nhau, nó cần phải là SHA256

Kho lưu trữ này https://github.com/binance/binance-signature-examples có phương thức băm bằng nhiều ngôn ngữ.