Tại sao lại có lỗi “Invalid API-key, IP, or permissions for action.”?

Đây là lỗi khá cơ bản mà nhiều người dùng API gặp phải. Một trong các lý do có thể là:

 • Sai API key. Vui lòng kiểm tra API key một lần nữa.
 • Không có API key trong tiêu đề. Vui lòng đặt API key là giá trị của X-MBX-APIKEY trong request header.
 • IP bị hạn chế.
 1. Đặt lệnh wget -qO- http://ipecho.net/plain | xargs echo để xác nhận IP của bạn.
 2. Nếu bạn đang bật whitelist IP, vui lòng kiểm tra xem IP của bạn có nằm trong danh sách này không.
 • Bạn đã cấp đủ quyền cho yêu cầu này cho khóa API của mình chưa?
 1. Nếu bạn muốn rút tiền, bạn sẽ cần kích hoạt lệnh rút tiền cho API.
 2. Nếu bạn muốn ký quỹ vay, bạn sẽ cần kích hoạt cho phép ký quỹ.
 • [Futures] Khoá API sẽ được tạo trước khi mở tài khoản futures.
  Nếu Khóa API của bạn được thiết lập trước khi mở tài khoản futures và bạn vẫn sẽ thấy lỗi này ngay cả khi đã bật “Enable Future”, vui lòng tạo một khóa API mới và thử lại.

Nếu bạn vẫn thấy lỗi này sử dụng thư viện, bạn có thể in raw request headers và kiểmt ra các lệnh đã được gửi là gì.

Chúng tôi có một bộ sưu tập nhỏ các tập lệnh python scripts https://github.com/binance-exchange/binance-signature-examples/tree/master/python
Có thể đường link này sẽ hữu ích cho các vấn đề tiềm năng mà người dùng sẽ gặp phải.