Giới hạn yêu cầu http với Binance API là gì?

Để ngăn chặn việc lạm dụng Binance API, hệ thống sẽ có quy tắc về gửi yêu cầu giới hạn http mà mọi khách hàng cần tuân theo. Tài liệu API sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn, bài viết sau sẽ chỉ cung cấp thông tin tóm tắt về các mã lệnh đặc trưng.

Nếu khách hàng chọn bỏ qua giới hạn và tiếp tục gửi yêu cầu (request) đến máy chủ, vượt quá giới hạn đã cho phép, trạng thái code sẽ có dạng: 200 -> 429 -> 418 -> 403

 • 200
  Đây là trạng thái code thành công.
  Không có gì sai, khách hàng đang làm đúng.

 • 429
  Đây là mã LỖI từ máy chủ.
  Khách hàng nên hạn chế gửi reques.

 • 418
  Đây là CẢNH BÁO từ máy chủ.
  Khách hàng nên ngừng gửi request ngay lập tức.
  Lệnh phản hồi sẽ có giá trị etry-after, yêu cầu người dùng cần tạm dừng trong bao lâu.
  Tin nhắn phản hồi lỗi cũng sẽ cung cấp cho người dùng khoảng thời gian cần đợi.
  Người dùng có thể ssẽ nhận hình phạt tiếp theo vì gửi request quá giới hạn bất kì lúc nào.

 • 403
  IP máy chủ đã bị khoá.
  Thời gian IP sẽ bị loại khỏi blacklist là không xác định.
  Không ai có thể giúp loại bỏ IP ra khỏi blacklist. CS không không thể giải quyết việc này.
  Thời hạn cấm có thể từ 2 phút tới 3 ngày.
  Chờ đợi là điều duy nhất bạn có thể làm trong giai đoạn này.

1 Like