Binance testnet - Các đường dẫn

Các đường dẫn của Binance Testnet

Spot Testnet:

https://testnet.binance.vision/

Futures Testnet:

https://testnet.binancefuture.com

Vui lòng xem hướng dẫn dưới đây để mở tài khoản testnet cho cả SPOT và FUTURES.

Hỏi: Làm thế nào để tôi có thể tạo API key từ SPOT testnet?

Trả lời: Bạn có thể đăng nhập từ đây From https://testnet.binance.vision/

Khi tài khoản của bạn đã được xác thực, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại trang testnet và sẽ có một liên kết khác để tạo khóa API

Nhấp vào nút và đặt nhãn label cho khóa API của bạn trong màn hình tiếp theo, sau đó bạn sẽ thấy khóa API:

Khoá bí mật chỉ hiển thị một lần nên đừng quên lưu khoá cẩn thận.

Hỏi: Làm cách nào tôi có thể mở được tài khoản testnet và tạo khóa API testnet cho Futures?

Trả lời: Từ trang web https://testnet.binancefuture.com , tìm nút “Đăng ký ngay” - Register now ở cuối trang, bên dưới biểu đồ kline:

Sau khi nhấp vào đó, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email và mật khẩu để tạo tài khoản testnet.
Tài khoản này tách biệt với tài khoản hiện tại - production account của bạn, Khuyến nghị nên sử dụng một email và mật khẩu khác để tạo tài khoản testnet.

Sau khi đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu testnet, bạn sẽ thấy tab “API key” với API key và khoá bí mật:

Trong tài khoản sẽ có một số tiền sẵn có - số tiền này sẽ không thể rút đi mà chỉ dùng trong testnet futures.

1 Like